مدیر مدارس

علیرضا شفیعیونکمیته برگزاری

علیرضا شفیعیون

محمدمهدی فاریابی

مهتاب بیگوردی

سیدسروش رضوی

سینا ریسمانچیانکمیته اجرایی

مهتاب بیگوردی

محمدحسین بهمنی

علیرضا رحمانیکمیته علمی

محمدمهدی فاریابی

فاطمه قاسمیرسانه

علیرضا شفیعیون

محمدحسین بهمنی

بهار بهادرانمالی

سینا ریسمانچیان

عرفان فرهادینظریه بازی

محمد مهدوی

عرفان معینیالگوریتم

فاطمه قاسمی

سیدپوریا فاطمینظریه احتمال

سینا ریسمانچیان

سنا نادعلی

عرفان لقمانیداده‌کاوی

محمدمهدی فاریابی

عرفان فرهادی

ارغوان رضوانیرمزنگاری

زهرا فاضل

رسول اخوان مهدویسیستم‌های پیشنهاددهنده

کیاوش فتحی

فائزه لبافبهینه‌سازی

آنیتا میسری

امیر نیک‌آبادی